Rehberliğin Amacı

Rehberliğin Amacı

“Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir” .

Rehberlik Hizmetlerinin Genel Amaçları

Öğrencilerin;

1)      İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine,

2)      Çalışmayı zevk hâline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına,

3)      Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,

4)      Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,

5)      Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,

6)      Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,

7)      Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine,

8)      Kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına,

9)      Başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.

Sonuç olarak, kendilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

ENVAR İLKOKULUNDA YAPILAN REHBERLİK HİZMETLERİ

Okul PDR hizmetleri kapsamında verilen hizmetler doğrudan ve dolaylı hizmetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

A)Doğrudan Hizmetler

Bu grupta yer alan hizmet alanları doğrudan öğrenciye yönelik PDR hizmetlerini içermektedir. Doğrudan hizmetler 6’ya ayrılmaktadır.

1)Psikolojik Danışma

Psikolojik Danışma: Tüm rehberlik hizmetlerinin özünü oluşturur. Bireyin karar verme, problem çözme gereksinimi karşılayarak gelişimi ve uyumunu sürdürmesiyle kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Psikolojik danışma hizmetleri diğer rehberlik hizmetleri arasında daha teknik ve mutlaka uzman personel tarafından sunulabilecek hizmetlerden oluşur.

Okullarda, gelişmek, kendini çeşitli yönleriyle tanımak isteyen, çeşitli uyum sorunları olan, karar verme güçlüğü çeken, geleceğe dönük öğrenim meslek seçme planları bulunan, kişisel ve sosyal problemleri olan, başarısızlık, gerginlik ya da zorlanmalar vb. yaşayan öğrencileri, psikolojik danışma hizmetinden yararlanılabilir. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler öğrencilere dertsek olabilmek için, hem kendi kişisel sorunlarına çözüm bulabilmek ve gelişmek, hem de kendini çeşitli yönleriyle tanımak amacıyla psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanabilirler. Psikolojik danışma alanı kendine özgü kurumsal temelleri olan, çeşitli yaklaşımlara göre farklı yöntem ve teknikleriyle kendine özgü amaç ve ilkeleri, anlayışı, etik kuralları bulunan profesyonel bir alandır.

 2)Oryantasyon

Oryantasyon: Oryantasyon çalışmalarım amacı, öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmaktır. Oryantasyon hizmetleri; eğitim kurumlarında, okula yeni gelen öğrencileri, katıldıkları yeni ortama alıştırmak, okulun kuralları, işleyişi, olanakları hakkında bilgi vermek ve böylece okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Sürekli bir hizmettir.

3)Öğrenciyi Tanıma

Bireyi Tanıma: En temel amacı bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Hem testler hem de test dışı teknikler uygulanır. Bireyi tüm yönleriyle tanımak avantajlıdır. Bireyi tanıma kavramı, bireyin kendisini yine kendisinin tanıması; ayrıca bireyi bir başkasının tanıması olmak üzere iki boyutlu vurgulanmaktadır. Bireyi tanımanın asıl amacı, onun kendisini tanımasına, kendisinin başkalarından olan farklılıklarını görmesine yardım etmektir. Kendisini çeşitli yönleriyle tanıyan birey doğru, gerçekçi kararlar verebilir. Öğrencileri çeşitli yönleriyle tanımak amacıyla ilgili envanterleri, yetenek ve başarı testleri, kişilik test ve envanterleri gibi test tekniklerinin yanı sıra, gözlem, görüşme, otobiyografi, sosyometri, bil – kim, sosyodrama, psikodrama, derecelendirme ölçekleri, anket, arzu listeleri, problem tarama testleri gibi test dışı çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır. Öğrencilere okul rehberlik hizmetlerinde sunulması gereken hizmet alanıdır.

4)Bilgi Toplama ve Yayma

Bilgi Toplama Ve Yayma: Öğrencinin gereksinim duyduğu her türlü bilgiyi, onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Eğitim sürecinin öğretim boyutu ile çok yakından ilişkilidir. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında;

Okul içi programlar, seçmeli dersler, ders ya da sınıf geçme koşulları,

Üst öğretim kurumları ve programlar hakkında ayrıntılı bilgiler,

Sosyal, kültürel ve eğitsel kollar,

Meslekler ve iş, mesleklerin gerektirdiği ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri, kaybolan ve gelişen meslekler vb. hakkında doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler toplanmakta, bilgiler tasnif edilmekte ve öğrencilerin yararlanması için sunulmaktadır.

5)Yöneltme ve Yerleştirme

Yöneltme ve Yerleştirme: MEB tarafından yönlendirme, “temelde öğrencinin eğitim süreci içinde bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yönelmesine yardımcı olmak, kendisini bütünlüğü içinde tanımasına, meslek gelişimine ilişkin davranışları kazanmasına, kararlar vermesine ve geleceğini planlamasına yönelik bilimsel hizmetleri, süreklilik içinde öğrenciye vermek için, düzenlenen etkinliklerin tümü olarak tanımlanmıştır. Yerleştirme hizmetleri ilgileri, yetenekleri, kişilik özellikleri, başarı düzeyleri ve gereksinimleri doğrultusunda, okul içi programlara, üst okullara ve mesleklere yönlendirilen öğrencilerin buralara yerleştirilmesi için gerekli olan yardım çalışmalarını kapsar. Öğrencilerin okul içinde bir program, ders kurs ya da bölüm; bir eğitsel kol, sosyal ve kültürel etkinliğe; yarı zamanlı ya da yaşam boyu sürecek bir işe yerleştirilmeleriyle ilgili çalışmalar, yerleştirme hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

6)İzleme Hizmetleri

İzleme: Herhangi bir rehberlik hizmeti verdikten sonra sonuçlarını takip etmek. Rehberliğin kendisine bir dönüt niteliği taşır. Böylece rehberlik hizmetinin sağlıklı yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. İzleme hizmetlerinin amacı; psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti alan öğrencilerin yeni ortamlarına nasıl bir uyum gösterdiklerini, gelişim durumlarını, yaptıkları tercihleri yerleştirme hizmetlerinin yerindeliği hakkında bilgi edinmek için sunulan, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinin değerlendirilmesine yönelik veri toplamaktır.

B) Dolaylı Hizmetler

Bu grupta yer alan hizmet alanları, doğrudan öğrenciye yönelik olmayan fakat öğrenciye sunulan PDR hizmetlerinin etkinliliğini ve verimliliğini arttıran onları tamamlayıcı bir nitelik taşıyan hizmetlerdir.

1)Konsültasyon-Müşavirlik Hizmetleri

Müşavirlik: Müşavirlik hizmetlerinin amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin, daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmalarını, okulun tüm olanaklarını bu anlayışa uygun olarak kullanmalarını sağlamaktır. Müşavirlik hizmetleri, doğrudan öğrencilere dönük olmayan, ancak, okul yönetici öğretmenlerini, rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirip ve yönlendirerek rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırmaktır, öğrenciyi dolaylı yoldan etkiler.

2)Çevre ve Veliye İlişkiler

Çevre ve Veliyle İlişkiler: Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmak için, çevre ve veliyle sağlıklı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi yerinde olur. Velilerle ilişkilerin amacı, okul aile işbirliğini güçlendirmek ve velilerin kendi çocuklarını sağlıklı desteklerine yardımcı olmaktır.

3)Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

Araştırma ve Değerlendirme: Okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının her yıl geliştirilip yenilenmesi gerekir. Bu programları geliştirme ve yenileme ancak araştırma ve değerlendirme çalışmalarıyla sağlanabilir. Öğrencilerin ilgi, gereksinim ve gelişim durumlarıyla çevresel olanak ve koşullar konusunda araştırma inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gerçekçi ve etkili olup olmadığı, rehberlik hizmetlerini sunmaya nereden ve nasıl başlanacağı, araştırma ve incelemelere dayalı sayısal veriler ve kanıtlar kullanılarak değerlendirebilir.

ENVARDA 4/4’LÜK REHBERLİK

Envar Okulları’nda Dört Dörtlük eğitim; hem akademik başarı, hem iyi bir yabancı dil eğitimi, hem hayatının her aşamasında kullanacağı beceri eğitimi, hem de karakter eğitimi bir bütün olarak ele alınır.

Envar Okulları olarak hayata geçirdiğimiz 4/4’lük eğitim modeli kapsamında İlkokul Rehberlik Çalışmaları ve öğrencilerimiz için hedeflediğimiz kazanımları 4/4’lük Eğitim Modelinin önemli yönlerini oluşturan Karakter Eğitimi ve Beceri Eğitiminde yer alan kazanımlarla bütünleştirdik. Envar İlkokulu Rehberlik Servisi olarak ‘’Rehberlik Çalışmalarıyla Bütünleştirilmiş Karakter ve Beceri Eğitimi’’ programını oluşturup uygulamaktayız.

Bu sayfayı paylaş: