Rehberliğin Amacı

Rehberliğin Amacı

ÖZEL ENVAR ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

“Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir” .

Rehberlik Hizmetlerinin Genel Amaçları

Öğrencilerin;

1)      İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesine,

2)      Çalışmayı zevk hâline getirmelerine ve serbest zamanlarını iyi kullanmalarına,

3)      Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine,

4)      Öğrencinin özgüven ve özsaygı geliştirebilmesine,

5)      Öğrencinin problem çözme ve sorunla baş etme becerisinin gelişmesine,

6)      Sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasına ve kendini tanımasına,

7)      Öğrencinin kendine ve hayata olumlu bakabilmesine,

8)      Kendi gücünün ve sınırlarının farkına varmasına,

9)      Başarılı olması ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirleyebilmesine yardımcı olmaktır.

Sonuç olarak, kendilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

ÖZEL ENVAR ORTAOKULU’NDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar: Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve ortam sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır.

Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar

  • 5. ve 6. sınıflara otobiyografi tekniği uygulanarak; kendisi, ailesi, geleceğe ait planları, kişilik yapısı ve psikolojik dünyası hakkında bilgi edinilmektedir.
  • 5. Sınıflara Snellen görme testi uygulanarak öğrencilerin görme problemleri olup olmadığı hakkında bilgi edinilebilir ve önlemler alınmaktadır.
  • 5.6.7 ve 8. Sınıflara ‘Kimdir Bu ?’ tekniği uygulanarak, öğrencilerin içinde bulunduğu sınıf arkadaşları tarafından nasıl tanındığı hakkında bilgi edinilmektedir.
  • 6.7 ve 8. Sınıflara problem tarama envanteri uygulanarak öğrencilerin belli başlı sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.
  •  6.7. ve 8. Sınıflara devamsızlık nedenleri ve başarısızlık nedenleri testleri uygulanarak, devamsızlıklarına ve başarısız olmalarına yol açan nedenler belirlenmektedir.
  •  8. Sınıflara Akademik Benlik Kavramı Ölçeği uygulanarak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Buna göre hangi tür üst eğitim kurumuna gitmesi gerektiği hakkında yönlendirme yapılmaktadır.

Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları

Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik ve kulüp çalışmalarına yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer almalarına rehberlik edilir.

Karakter Eğitimi

Özel Envar Ortaokulu’nda Karakter Eğitiminin başında;

Öğrencilerimizin birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmeleri,

Sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmeleri,

Ahlaklı, cesur, dürüst ve adil davranabilmeleri,

Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmeleri,

Sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermeleri,

Karşılaştıkları sorunları çözebilme ve bu sorunlarla baş edebilme becerilerine sahip olmaları gelmektedir.

Bilgi Toplama, Okula ve Mesleğe Yöneltme Çalışmaları

Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işe, mesleğe ve bir üst öğretim kurumuna yöneltilmesi ve yerleştirilmesi rehberliğin çok önemli hizmet alanıdır. Özel Envar Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak,

– Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek için yapılan Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin sonuçlarını değerlendirilmesi ve öğrencilere bildirilmesi,

– Üst öğretim kurumları sınavları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi,

– Meslekler, iş, meslek seçimleri ve üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi,

– Çevrede iş imkânlarını araştırılması, bu iş yerlerinde çalışanların geçim şartları ve iş ortamları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi,

– Orta öğretim okullarının programlarının tanıtılması amacıyla bulunulan yeri şartlarına göre okul müdürlerinin veya bilgi sahibi uzmanların okula davet edilerek öğrencilerin bilgilendirilmesi,

– Sınavlara hazırlanmada dikkat edilecek hususlar hakkında açıklamalar yapılması,

– Ortaöğretimden sonra gidilecek üst öğretim kurumlarına geziler düzenlenerek okulların tanıtılması,

çalışmaları yapılmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Rehberlikte izleme çalışmaları, okul içinde ve okul dışında olmak üzere iki yönlü bir çalışma olarak düzenlenmelidir. Rehberlik çalışmaları her yönüyle sürekliliği gerektirir. İzleme sonucunda okul içinde ve okul dışında yapılan yöneltme ve yerleştirme çalışmalarının etkililiği ortaya çıkar.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Veli Görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

Veli seminerleri

Özel Envar Ortaokulu öğrencilerimizin velilerine yönelik olarak çeşitli konularda seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlere velileri ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak eklemeler yapılmaktadır:

– “Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları ”

–    “Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri”

–    “Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü”

–    “Etkili Ana-Baba Davranışları”

–    ”Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme”

–    ”Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği”

Sonuç olarak, Rehberlik Servisi, Envar Eğitim Kurumları vizyon ve misyonuna uygun bireyleri, öğretmen-okul-veli üçgeninde, topluma kazandırmayı temel amaç seçmiş ve bunu uygulamaya koymuştur.

Bu sayfayı paylaş: