ENO4 Bütüncül Eğitim Modelimiz - Akademik Eğitim

Akademik Eğitim

ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli’nin bileşenlerinden biri akademik eğitimdir. Akademik eğitim ile anaokulundan liseye bilimsel düşünme ve çalışma disiplini kazandırılır. Öğrenciler, hayalindeki meslek için hazırlanır ve istedikleri en iyi üniversitelerin kapısı açılır.

ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli ile öğrenciler, anaokulundan-ilkokula, ilkokuldan-ortaokula, ortaokuldan-liseye nihai olarak üniversite ve hayata hazırlanır.

Her öğrenci özgündür, biriciktir ve özeldir. Akademik eğitim; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine, bireysel farklılıklarına, öğrenme biçimine, öğrenme hızına göre düzenlenir. ENO4 Bütüncül Eğitim Modeline göre öğrenmenin ön koşulu; merak, ilgi, ihtiyaç, dikkat, sevgi ve tutkudur.

ENO4 Bütüncül Eğitim Modeli ile her öğrencinin ihtiyaç ve beklentileri önceden belirlenir. Bu ihtiyaç ve beklentiler göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim planları hazırlanır ve eğitim-öğretim hizmeti hazırlanan planlara göre sunulur. Eğitim hizmetlerinde güven, sorumluluk, katılım ve kalite ön plana alınır. Her öğrenci kendi öğrenme ve gelişim düzeyini izleme sorumluluğu üstlenir.

Her ders ve ünitenin başında öğrencilerin ön öğrenmeleri ve ön bilgileri kontrol edilir, öğrenme eksikleri belirlenir. Tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme riskleri belirlenerek yeni öğrenmelerin önündeki engeller kaldırılır ve eksik öğrenmeler tamamlanır.

Akademik eğitim, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birbiri ile ilişkili ve bir bütün olarak ele alınır. Her okul kendinden sonra gelen okulun ihtiyaç, beklenti ve taleplerini dikkate alır; okullar öğrencilerin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda çift yönlü geri bildirim yapar.

Akademik eğitim Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlükte olan ders programları ve okulların özel olarak hazırladığı programlara göre yürütülür. ENO4 Bütüncül Eğitim Modeline göre akademik eğitim, günlük hayatla ilişkili olarak yürütülür. Okulda ve derslerde öğrenilen bilgi, beceri, değer ve tutumların günlük hayatla ilişkisi kurularak kullanılması sağlanır. Bu bağlamda; “hayat boyu öğrenme” felsefesi benimsenir. Derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi için çevrenin bütün olanaklarından yararlanılır. Öğrencilerin ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yapmaları ve projelerde görev almaları sağlanır.
Her dersle ilgili, dersin öğrenme yöntemi, öğrencilerin ders çalışma becerilerini kullanması, ödev ve projeler, değerlendirme yöntemleri ile ilgili yaklaşımlar belirlenir. Öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeyleri izlenerek geri bildirim yapılır, istenen düzeyde gelişim göstermesi için gerekli önlemler alınır.

Bu sayfayı paylaş: